top of page

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Καταστατικό του συλλόγου με την Επωνυμία «Σύλλογος  κοινωνικοοικονομικής δικτύωσης και αλληλοβοήθειας» και με διακριτό τίτλο «COSMUS diy (do it yourself)»

Ανάλυση της λειτουργίας του Συλλόγου στα πλαίσια του καταστατικού του 

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τα άρθρα του καταστατικού μας.

ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία : 
«Σύλλογος  κοινωνικοοικονομικής δικτύωσης και αλληλοβοήθειας», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με διακριτό τίτλο «COSMUS diy (do it yourself)», με έδρα  τη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί του συλλόγου είναι:

  • Η ανάπτυξη κοινωνικοοικονομικού δικτύου αλληλοβοήθειας και ενδυνάμωσης της δημιουργικότητας.

  • Η προώθηση της οικολογικής συνείδησης, της ενσυναίσθησης και της ανταλλακτικής οικονομίας.

  • Η κοινωνικοοικονομική επανένταξη θυμάτων της κρίσης ή άλλων εκτάκτων καταστάσεων.

  • Η προώθηση και υλοποίηση καινοτόμων ιδεών.

  • Η πιστοποίηση και εξάπλωση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων της καθημερινότητας ή έκτακτων αναγκών.

  • Η δημιουργία και λειτουργία «τράπεζας» ειδικοτήτων και δεξιοτήτων ατόμων.

  • Η δημιουργία και συνεχής εκπαίδευση ομάδας επιφυλακής αλληλοβοήθειας. Η διάδοση της παραγόμενης τεχνογνωσίας και του καλλιτεχνικού ή άλλου έργου και η διασύνδεση τους με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

ΑΡΘΡΟ 3. Μέσα

1. Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται ενδεικτικά με τα παρακάτω μέσα: 


α) Εντευκτήριο
β) Δημιουργία εκπαιδευτικών τμημάτων  και εργαστηρίων εκμάθησης  ποικίλων θεμάτων, διοργάνωση εκθέσεων, συναυλιών, ημερίδων, συνεδρίων, αγώνων (φυσικών ή διαδικτυακών, μόνιμων ή περιοδικών, εντός και εκτός της έδρας του). Προβλέπονται και μαθήματα ή δημιουργική απασχόληση κατ’ οίκον για εμποδιζόμενα άτομα.
Ενδεικτικά και χωρίς πρόθεση περιορισμού αναφέρονται θεματικές: Επαναχρησιμοποίησης υλικών και αντικειμένων, τεχνικές επεξεργασίας διάφορων υλικών όπως ύφασμα, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, ξύλο κλπ. Σχεδίου, κόμικς, αγιογραφίας, βιτρό, ψηφιδωτού, ντεκουπάζ, μαγειρικής, οργανοποιίας, μουσικής  ή άλλης θεματικής που μπορεί να υλοποιηθεί με τους εκάστοτε πόρους του συλλόγου.
γ) Δημιουργία τράπεζας εργαλείων καθώς και δανειστικής εργαλειοθήκης όπως και ειδικές εκδηλώσεις επιδιόρθωσης ή εναλλακτικής αξιοποίησης αντικειμένων.
δ) Δημιουργία τμήματος ενίσχυσης νέων ιδεών, ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών υποδειγμάτων. Εκπόνηση εμπεριστατωμένων επιστημονικών ή άλλων ερευνών και μελετών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, πνευματικά ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λπ.
ε) Δημιουργία ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς και επιμέρους ομάδων συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης επί του θέματος. Συλλογή και διερεύνηση σχετικού υλικού και εκπόνηση εγχειριδίου επιβίωσης.
στ) Συμβουλευτική σε ειδικά θέματα όπως λογιστικά, φοροτεχνικά, νομική βοήθεια κλπ
ζ) Έκδοση έντυπου ή δημιουργία άλλου επικοινωνιακού υλικού (όπως περιοδικό, εφημερίδα , βιβλίο, ημερολόγιο, βίντεο κλπ) το οποίο θα υποστηρίζει την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. Δημιουργία ιστότοπου και συμμετοχή ευρύτερα στα social media. 
η) Προβολή  κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ. Εκδηλώσεις αφήγησης, ποίησης, μουσικής, θεατρικών δρώμενων κλπ
θ) Επικοινωνία και δικτύωση με αντίστοιχους φορείς, συλλόγους ή και άτυπες ομάδες, καθώς και συμμετοχή σε συλλογικά εγχειρήματα ή διαγωνισμούς συναφούς θεματολογίας.
ι) Διεκδίκηση και αξιοποίηση κονδυλίων ή προγραμμάτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του συλλόγου.
ια) Παρουσίαση, προβολή και βράβευση επιλεγμένων δημιουργιών ή εγχειρημάτων μέσω ειδικής επιτροπής.


2. Ως μέσο, εννοείται κάθε νόμιμο μέσο, το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. θεωρείται αναγκαίο, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του Συλλόγου, ακόμη και αν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ρουτίνες λειτουργίας του συλλόγου καθώς και στον τρόπο υλοποίησης των δράσεων, όπου πρωτεύοντα ρόλο θα έχει η οικολογική συνείδηση καθώς και η ενημέρωση για βέλτιστες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

ΑΡΘΡΟ 4. Μέλη

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα,  δόκιμα και επίτιμα.


Α. Τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να γίνει κάθε πολίτης που αποδέχεται τους σκοπούς και τα μέσα του συλλόγου και συμφωνεί με το καταστατικό του, αρκεί να μην έχει τελεσίδικα  καταδικαστεί για απάτη,  πλαστογραφία  ή  άλλες κακουργηματικές πράξεις. 
Την ιδιότητα  του τακτικού μέλους  έχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη και την αποκτά κάθε δόκιμο μέλος μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους από την εγγραφή του στο σύλλογο, υποβάλλοντας σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του συλλόγου, η οποία θα πρέπει  να υποστηρίζεται από ένα  τακτικό μέλος του συλλόγου.
Η αίτηση εγγραφής κρίνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου σε διάστημα 15 ημερών το αργότερο από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.


α. Δικαιώματα τακτικών μελών:
1. Να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να θέτουν υποψηφιότητα για τα όργανα του συλλόγου, να διατυπώνουν προτάσεις και απόψεις  σχετικά με τη δράση του συλλόγου και με τη λειτουργία του.
2. Να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται  στα όργανα του συλλόγου.


β. Υποχρεώσεις τακτικών μελών:
1. Να μετέχουν στις δράσεις του συλλόγου ενεργά και να απέχουν από ενέργειες που αντιτίθενται στους σκοπούς και στόχους του συλλόγου.
2. Να καταβάλλουν το ποσό των 10 ευρώ κατά την εγγραφή τους και η  μηνιαία   συνδρομή ορίζεται στο ποσό  των 5  ευρώ. Αλλαγή του ποσού της συνδρομής γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Να συμμορφώνονται με το καταστατικό  του συλλόγου και με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του συλλόγου.


Β. Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν οι  ενδιαφερόμενοι που έχουν προσωρινή συνεργασία με το σύλλογο για την επίτευξη των σκοπών του. Τα έκτακτα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.


Γ.  Δόκιμα ή νεοεισερχόμενα  μέλη γίνονται  οι ενδιαφερόμενοι , οι οποίοι υποβάλουν σχετική αίτηση  προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα τουλάχιστον τακτικό μέλος.  Η αίτηση εγγραφής κρίνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου σε διάστημα 15  ημερών το αργότερο από την υποβολή της. Τα δόκιμα  μέλη έχουν όλες τις υποχρεώσεις  και  όλα τα δικαιώματα  των τακτικών μελών εκτός του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.


Δ. Επίτιμα μέλη γίνονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., άτομα που προσέφεραν  σημαντικές υπηρεσίες για την πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.


Ε. Αποχώρηση μέλους.
Κάθε μέλος του συλλόγου έχει το δικαίωμα αποχώρησης με έγγραφη αίτησή του, τουλάχιστον (2) μήνες πριν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης, το μέλος οφείλει να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για διάστημα δύο (2) μηνών μετά την αίτηση της αποχώρησής του.


ΣΤ. Διαγραφή και επανεγγραφή μέλους.
Μέλος του συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ. όταν  αδικαιολόγητα:
1. Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο σύλλογο για διάστημα πέραν του ενός έτους.
2. Όταν προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του συλλόγου.
3. Όταν εμποδίζει την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του συλλόγου. 
4. Όταν απουσιάζει από τις συνεδριάσεις των οργάνων του σωματείου περισσότερες από (3) συνεχόμενες φορές αδικαιολόγητα. Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως με τα όποια πρόσφορα τεχνολογικά μέσα.
Διαγραμμένο μέλος του συλλόγου μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του  στο σύλλογο με τους όρους εγγραφής νέου μέλους.

ΑΡΘΡA 5 & 6: Γενική Συνέλευση και αρμοδιότητες

ΑΡΘΡΟ 5.  Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτερο όργανο του συλλόγου και αποτελείται  από όλα τα μέλη του συλλόγου που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη σύγκλησή του.
2. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο, το πρώτο μήνα του έτους, όπου γίνεται ο απολογισμός του χρόνου που πέρασε  και ο προγραμματισμός του νέου έτους και έκτακτα όποτε το Δ.Σ. του συλλόγου αποφασίσει.
3. Η πρόσκληση των μελών για την Γ.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. με έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση τουλάχιστον τρεις (3)  ημέρες πριν, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ώρα και όλα τα θέματα που θα συζητηθούν.
4. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 50% των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. συνέλευση επαναλαμβάνεται  την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα με τα ίδια θέματα ανεξαρτήτως των παρόντων μελών.
5. Της Γ.Σ. προεδρεύει τριμελές προεδρείο το οποίο εκλέγεται από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 6.  Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης


1. Εκλέγει το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
2. Εκλέγει με μυστική  ψηφοφορία  το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του συλλόγου.
3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ.
4. Αποφασίζει για τυχόν τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου, για τη διάλυσή του, και για τυχόν έκτακτες αρχαιρεσίες.
5. Εκλέγει την εφορευτική επιτροπή όταν πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες του συλλόγου για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της  Εξελεγκτικής.

 

ΑΡΘΡΟ 7. Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Ο σύλλογος διοικείται από 7μελές  διοικητικό συμβούλιο και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, δύο Γραμματείς α’ και β’ , τον Ταμία, βοηθό Ταμία  και ένα  μέλος.
2. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. του Συλλόγου. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Τις εκλογές διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η θητεία του Δ.Σ. διαρκεί (5) έτη. 
4. Η πρώτη συνεδρίαση κάθε νεοεκλεγέντος  Δ.Σ. συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, ο οποίος προεδρεύει έως της εκλογής νέου προέδρου.
5. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλεί ο πρόεδρος.
6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις  (4) συνεδριάσεις εκπίπτει  του αξιώματος και καλείται στη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός.
7. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά  μία φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όταν προκύπτει έκτακτο θέμα ή το ζητήσουν τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Δ.Σ.
8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα στη συνεδρίαση  τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 8. Καθήκοντα μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Καθήκοντα Προέδρου
α. Εκπροσωπεί το σύλλογο όποτε και όπου χρειαστεί.
β. Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις.
γ. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που αφορούν το σύλλογο.
δ. Επισκέπτεται τις δημοτικές αρχές και δημόσιες υπηρεσίες ζητώντας την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν το σύλλογο.
ε. Εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του συλλόγου για να εκπροσωπήσει το σύλλογο.

2. Καθήκοντα αντιπροέδρου
α. Αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

3. Καθήκοντα α’  Γραμματέα                 
α. Τηρεί το μητρώο μελών του συλλόγου
β. Τηρεί  το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
γ. Φυλάσσει το αρχείο του Συλλόγου.
3α. Καθήκοντα β’ Γραμματέα
α. Τηρεί το πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Συλλόγου (χειρόγραφα και ηλεκτρονικά).
β. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής και τον απολογισμό κάθε έτους.
4. Καθήκοντα Ταμία
α. Τηρεί το Ταμείο του συλλόγου, εισπράττει και κάνει τις πληρωμές του συλλόγου με αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του συλλόγου. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται το ανώτατο όριο πληρωμών στις οποίες δύναται να προβαίνει ο Ταμίας ( ηλεκτρονικά ή σε χρήμα), καθώς το ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού που μπορεί να έχει στα χέρια του, χωρίς να χρειάζεται έγκριση από το Δ.Σ.
β. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία του ταμείου και υποβάλλει κατάσταση εσόδων και εξόδων  σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., εφόσον του ζητηθεί. 
Καθήκοντα βοηθού Ταμία:
Αναπληρώνει τον Ταμία σε περίπτωση αδυναμίας του και συνεργάζεται μ’ αυτόν  για την καλύτερη διεκπεραίωση των ταμειακών καθηκόντων.
5. Το απλό  μέλος του Δ.Σ. έχει τις αρμοδιότητες που του ανατίθεται από το Δ.Σ. 
Εξελεγκτική επιτροπή
1. Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και ένα μέλος.
2. Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών μαζί με το Δ.Σ.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί διοικητικό και οικονομικό έλεγχο το πρώτο 15νθήμερο κάθε έτους και συντάσσει  έκθεση την οποία υποβάλλει και ανακοινώνει στη Γ.Σ. του Ιανουαρίου κάθε έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 9. Αρχαιρεσίες

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής του συλλόγου γίνονται κάθε (5) χρόνια και  ημέρα Κυριακή.
2. Της εκλογικής διαδικασίας προηγείται Γενική Συνέλευση στην οποία γίνεται απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης μία εβδομάδα ενωρίτερα. Στην ίδια Γενική Συνέλευση γίνεται και εκλογή, με φανερή ψηφοφορία της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές.
3. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε στα όργανα του συλλόγου έχει κάθε τακτικό μέλος που είναι ταμειακά τακτοποιημένος και έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελευταία Γενική Συνέλευση πριν από τις εκλογές.
4. Όλοι οι υποψήφιοι κατέρχονται με κοινό ψηφοδέλτιο.
5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έγγραφα στο σύλλογο τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες νωρίτερα τής διενέργειας των εκλογών.
6. Για το Δ.Σ. του συλλόγου επιλέγονται οι επτά (7) πλειονοψηφήσαντες. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί.
7. Σε περίπτωση παραίτησης ή καθαίρεσης μέλους του  Δ.Σ. αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες και μέχρι του αριθμού των πέντε.
8. Εάν μετά από παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. προκύψει αδυναμία αναπλήρωσης, το Δ.Σ. συνεχίζει τη λειτουργία του για το υπόλοιπο της θητείας του εφόσον παραμείνουν τουλάχιστον τέσσερα μέλη.
9. Ψηφοδέλτιο που έχει πέραν των (7) σταυρών προτίμησης ακυρώνεται.
10. Για την εκλογή της εξελεγκτικής επιτροπής μπαίνουν (2) σταυροί.

ΑΡΘΡΟ 10. Πόροι του συλλόγου

1. Οι εγγραφές και συνδρομές των μελών του συλλόγου.
2. Οι χορηγίες και δωρεές φίλων, μελών, προσώπων φυσικών  ή νομικών.
3. Οι επιχορηγήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, του κράτους ή άλλων οργανισμών. 
4.  Έκτακτες  εισφορές των μελών που τυχόν αποφασίζει η Γ.Σ.
5. Έσοδα από τυχόν εκδόσεις, διαφημίσεις, ή άλλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις κ.λπ.
Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση του συλλόγου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο  δεν περιορίζει την ανεξαρτησία του συλλόγου και δεν το εκτρέπει από τους σκοπούς του.

ΑΡΘΡΟ 11. Τροποποίηση καταστατικού 

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά προς τούτο, μετά από απόφαση του Δ.Σ., στην οποία Γ.Σ. θα πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον το 50% από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του που έχουν δικαίωμα ψήφου  και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 12. Διάλυση του συλλόγου.
Διάλυση του συλλόγου γίνεται αυτοδίκαια όταν τα μέλη του είναι λιγότερα από δέκα. Σε άλλη περίπτωση η διάλυση του συλλόγου γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που θα εγκριθεί από τα 3/4 των μελών του.
Τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου μεταβιβάζονται όπου η Γενική Συνέλευση αποφασίσει.
Για τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του συλλόγου δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 12. Διάλυση του συλλόγου

Διάλυση του συλλόγου γίνεται αυτοδίκαια όταν τα μέλη του είναι λιγότερα από δέκα. Σε άλλη περίπτωση η διάλυση του συλλόγου γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που θα εγκριθεί από τα 3/4 των μελών του.
Τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου μεταβιβάζονται όπου η Γενική Συνέλευση αποφασίσει.
Για τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του συλλόγου δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση τα μέλη του.

Μετάφραση του Καταστατικού

Εδώ θα βρείτε το καταστατικό μας μεταφρασμένο στα Αγγλικά

bottom of page